OPERATIONS

營運資訊

標  題 檔案下載
永續發展實務守則 (1120510) DOWNLOAD
章程 (1110622) DOWNLOAD
人權政策 (20221227) DOWNLOAD
董事會議事規範(1111227) DOWNLOAD
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 (1111227) DOWNLOAD
董事會績效評估辦法(1111227) DOWNLOAD
取得或處分資產處理程序(1110622) DOWNLOAD
檢舉作業辦法(1101223) DOWNLOAD
公司治理實務守則(1101223) DOWNLOAD
資金貸與他人作業程序(1090923) DOWNLOAD